WIL JIJ OPNIEUW JE
ONLINE KOERS
BEPALEN?
WIJ HELPEN JE GRAAG.
BIJ JE KLANTEN DE
JUISTE SNAAR
RAKEN?
WIJ HELPEN JE GRAAG.
JOUW ONLINE
DOELEN
BEREIKEN?
WIJ HELPEN JE GRAAG.

Algemene voorwaarden

1. DEFINITIES

  • Trendo Communicatie & Webdesign: de eenmanszaak “Trendo Communicatie & Webdesign”, gevestigd en kantoorhoudende in Asten, hierna ook wel “Trendo” genoemd;
  • Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en/of diensten tot stand gebracht wordt;
  • Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie van levering van één of meer producten en/of diensten van Trendo Communicatie & Webdesign.

2. TOEPASSELIJKHEID 

Op alle aanbieding, opdracht of overeenkomst met Trendo Communicatie & Webdesign zijn onderstaande artikelen van toepassing, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met de opdrachtgever. Eventuele afwijkingen van deze algemene voorwaarden door Trendo Communicatie & Webdesign kunnen enkel als incidenteel gezien worden en kunnen nimmer in de plaats van deze algemene voorwaarden treden. Algemene voorwaarden van opdrachtgever en/of derden zijn voor Trendo Communicatie & Webdesign niet bindend en niet van toepassing.

3. AANBIEDING

Alle offertes en prijsopgaven door Trendo Communicatie & Webdesign zijn vrijblijvend, tenzij door Trendo Communicatie & Webdesign schriftelijk of per e-mail anders is vermeld. Bij het formuleren van offertes, prijsopgaven en aanbiedingen wordt door Trendo Communicatie & Webdesign de grootste nauwkeurigheid in acht genomen. Desondanks kan de (potentiële) opdrachtgever geen rechten ontlenen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Een aanbieding of offerte gedaan door Trendo Communicatie & Webdesign heeft een geldigheidsduur van veertien dagen, tenzij anders is vermeld.

4. PRIJZEN

Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s en exclusief 21% BTW en andere heffingen welke van overheidwege worden opgelegd. De wederpartij is de prijs verschuldigd welke door Trendo Communicatie & Webdesign het laatst schriftelijk aan de wederpartij heeft meegedeeld. Bij prijswijzigingen zal Trendo Communicatie & Webdesign de opdrachtgever minimaal één maand voor het ingaan van de nieuwe prijzen informeren. Indien kosten van een project hoger uitvallen dan vooraf ingecalculeerd, zal dit tijdig aan de opdrachtgever bekendgemaakt worden waarna de opdrachtgever de mogelijkheid heeft om binnen tien werkdagen bezwaar aan te tekenen. Kortingen zijn normaliter eenmalig en derhalve kan de opdrachtgever in latere betalingen geen aanspraak maken op eerder gedane kortingsacties.

5. ACCEPTATIE

Een overeenkomst komt tot stand tussen Trendo Communicatie & Webdesign en de opdrachtgever indien de opdrachtgever een aanbieding van Trendo Communicatie & Webdesign per e-mail of  anderszins schriftelijk accepteert. Indien de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mondeling mee instemt dat Trendo Communicatie & Webdesign een aanvang met het uitvoeren van de opdracht maakt, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden. Mocht de opdrachtgever na het verstrekken van de order alsnog besluiten om de order te annuleren, dan wordt door Trendo Communicatie & Webdesign annuleringskosten in rekening gebracht welke 25% over de offerteprijs bedragen. Wordt de opdracht geannuleerd wanneer er reeds werkzaamheden zijn verricht, dan dienen ook alle gemaakte kosten en uren betaald te worden. In het geval er geen afspraak is gemaakt over de totale kosten van het project, dient de opdrachtgever alle reeds gemaakte kosten te betalen.

6. LEVERING EN LEVERINGSTERMIJN

De door Trendo Communicatie & Webdesign (eventueel) vermelde levertijd kan nimmer als fatale termijn beschouwd worden. Overschrijding van een levertijd kan nimmer leiden tot een schadevergoeding, ontbinding of enige andere actie jegens Trendo Communicatie & Webdesign, behoudens in het geval dat er sprake is van opzet of grove schuld van de zijde van Trendo Communicatie & Webdesign. Trendo Communicatie & Webdesign behoudt zich het recht voor bestelde zaken in deelzendingen te leveren en te factureren. Indien de opdrachtgever haar noodzakelijke medewerking tot nakoming van de verbintenis door Trendo Communicatie & Webdesign niet verleent of doordat een ander beletsel van haar zijde opkomt, is Trendo Communicatie & Webdesign gerechtigd om, binnen acht dagen nadat de opdrachtgever daartoe door Trendo Communicatie & Webdesign in gebreke is gesteld, de overeenkomst te ontbinden of als ontbonden te beschouwen zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn en onverminderd het recht van Trendo Communicatie & Webdesign om van de opdrachtgever vergoeding van geleden verlies en/of gederfde winst te vorderen. Daarnaast zal, indien en zolang de door de opdrachtgever veroorzaakte verhindering in de nakoming door Trendo Communicatie & Webdesign voortduurt, door de opdrachtgever van Trendo Communicatie & Webdesign geen nakoming kunnen worden gevorderd terwijl Trendo Communicatie & Webdesign gerechtigd is van de opdrachtgever vergoeding van in redelijkheid gemaakte kosten te verlangen, voortvloeiende uit het in dit artikellid omschreven gedrag c.q. de nalatigheid van de opdrachtgever.

7. INTELLECTUEEL EIGENDOM

Op alle door Trendo Communicatie en Webdesign gerealiseerde producten is het intellectueel eigendomsrecht nadrukkelijk alleen aan Trendo Communicatie en Webdesign voorbehouden. Het is niet toegestaan producten te kopiëren of aan derden beschikbaar te stellen, zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming.

8. WEBDEVELOPMENT

Websites welke de opdrachtgever laat ontwikkelen door Trendo Communicatie & Webdesign dienen gericht te zijn op de presentatie van een bedrijf, verenging, stichting of particulier op internet. Het gebruik van de site mag niet gericht zijn op het laten downloaden van grote bestanden, bijvoorbeeld in de vorm van geluids- en filmbestanden. De hoeveelheid gegenereerd dataverkeer dient beperkt te worden tot het aangegeven niveau.

Trendo Communicatie & Webdesign behoudt zich het recht voor de overeenkomst direct te beëindigen indien: 

  • De opdrachtgever oneigenlijk gebruik maakt van internet;
  • De opdrachtgever informatie verstrekt die in strijd is met de (inter)nationale wet- en regelgeving;
  • De opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met de algemeen aanvaarde normen en waarden;
  • De opdrachtgever informatie verspreidt die discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst, persoon of anderszins kwetsend genoemd kan worden.

Ook handelingen die de beveiliging in gevaar brengen, kunnen leiden tot uitsluiting.

Hostingpakketten en domeinnaamregistraties worden verstrekt voor de duur van één jaar, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Een beëindiging van een hosting- of domeinnaamcontract dient schriftelijk en twee maanden voor het aflopen van de termijn aan Trendo Communicatie en Webdesign te worden doorgegeven. Een contract wordt automatisch verlengd voor de duur van één jaar. 

9. OVERMACHT 

Onder overmacht wordt verstaan een tekortkoming die Trendo Communicatie & Webdesign niet kan worden toegerekend omdat zij niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt, waaronder het begrepen het geval, dat Trendo Communicatie & Webdesign door een (toerekenbare) tekortkoming of onzorgvuldigheid van derden niet in staat is haar diensten te verrichten. Onder overmacht wordt onder meer verstaan:

  • Bedrijfsstoornis of bedrijfsonderbreking van elke aard, onverschillig op welke wijze ontstaan;
  • Vertraagde of te late toelevering van leveranciers van Trendo Communicatie & Webdesign.

10. BETALINGSVOORWAARDEN

Betalingen dienen voldaan te worden binnen dertig dagen na ontvangst van de factuur. Bij betalingen die binnen dertig dagen niet voldaan zijn, zal Trendo Communicatie & Webdesign een eerste herinnering naar de cliënt zenden, waarna binnen veertien dagen alsnog het volledige bedrag voldaan dient te worden. Wanneer ook na de tweede facturatie niet betaald is, zal een tweede herinnering verstuurd worden waarbij Trendo Communicatie & Webdesign tevens administratiekosten in rekening zal brengen. Deze factuur dient uiterlijk binnen veertien dagen betaald te zijn. Indien ook na de tweede herinnering niet binnen de gestelde termijn betaald is, is de klant officieel in gebreke en zal een incassobureau ingeschakeld worden. Indien verschuldigde bedragen door toedoen van opdrachtgever niet kunnen worden ontvangen, brengt Trendo Communicatie & Webdesign een vertragingsrente in rekening die gelijk is aan de wettelijke rente, welke verschuldigd zal zijn vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is (het tijdstip waarop de verschuldigde vergoeding door toedoen van opdrachtgever niet aan Trendo Communicatie & Webdesign is voldaan) tot aan het moment van incassering. Betalingen dienen overgemaakt te worden op het op de factuur vermelde bankrekeningnummer ten name van Trendo Communicatie & Webdesign en onder vermelding van het factuurnummer. Geleverde producten en diensten blijven eigendom van Trendo Communicatie & Webdesign totdat het gehele bedrag voldaan is.

11. AANSPRAKELIJKHEID

Trendo Communicatie en Webdesign gebruikt standaardtechnologieën bij de ontwikkeling van websites en webapplicaties om de veiligheid zoveel mogelijk te garanderen en toegang van onbevoegden zoveel mogelijk te verhinderen. Techniek is echter aan verandering onderhevig, waardoor dit nooit volledig gegarandeerd kan worden. Trendo Communicatie en Webdesign is dan ook niet aansprakelijk voor onbevoegd gebruik van informatie of toegang tot een website of webapplicatie en eventuele daaruit voortvloeiende schade. Bij verlies van data zal Trendo Communicatie en Webdesign alles doen om de opdrachtgever te helpen om op basis van back-ups de data weer terug te zetten vanaf het laatste back-up moment.

De aansprakelijkheid van Trendo Communicatie en Webdesign is in alle gevallen gelimiteerd tot de factuurwaarde van het gedeelte van de overeenkomst waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit. Hierbij is de aansprakelijkheid van Trendo Communicatie en Webdesign te allen tijde beperkt tot facturen die maximaal één jaar oud zijn.

12. WIJZIGING VOORWAARDEN

Trendo Communicatie & Webdesign behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van dertig dagen na bekendmaking van de wijziging. Indien een opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum.

13. GESCHILLENREGELING EN TOEPASSELIJK RECHT 

Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meerdere artikelen van deze algemene voorwaarden ongeldig word(en) verklaard, zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden van kracht blijven en zullen Trendo Communicatie & Webdesign en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, danwel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige, danwel vernietigde bepalingen, in acht genomen worden. Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

drs. R.J.H. Weren 
Trendo Communicatie en Webdesign

Waarmee kunnen wij je van dienst zijn?

Website

Geen enkel bedrijf is hetzelfde. Daarom kiezen wij ervoor om elke website op maat te bedenken, te ontwerpen en te ontwikkelen. Daarbij maken we gebruik van efficiënte ontwikkeltechnieken waardoor we een maatwerkwebsite snel en betaalbaar kunnen realiseren.

Applicatie

Ondernemen kan veel efficiënter en kostenbewuster met slimme webapplicaties. Webapplicaties combineren de voordelen van internettechnieken met intelligente automatisering. En omdat wij alle software zelf ontwikkelen kunnen we optimaal aansluiten bij je wensen.

Digitale systemen

Het gebruik van digitale systemen is enorm toegekomen. Wij helpen je om op basis van de behoefte binnen jouw bedrijf de juiste systemen te selecteren en te implementeren. Ook kun je daarna op ons rekenen voor het verdere beleid, beheer en training van medewerkers.

Marketing

Wij denken graag met je mee over de positionering van je bedrijf en de manier waarop processen beter kunnen verlopen. Ook kunnen we op basis van analyses je website optimaliseren en online marketing tools op een effectieve manier in te zetten.

Klanten om trots op te zijn

Happen en Trappen - www.happenentrappen.nl

Happen en Trappen is dé ideale combinatie van sportief bezig zijn en culinair genieten. Wij ontwikkelden de website, het boeking- en reserveringsysteem en zorgen voor doorlopende internetondersteuning. Ook realiseerden wij de website van het nieuwe concept Happen en Stappen.

Thaeles - www.thaeles.nl

Thaeles is een specialist op het gebied van coaching, loopbaanadvisering, outplacement en mobiliteit. Wij ontwikkelden in samenwerking onder andere een nieuwe website, een eigen klantvolgsysteem en digitale instrumenten die worden ingezet bij de dienstverlening.

Pesos - www.pesos.nl

Bij Pesos Eten en Drinken kun je heerlijk en eten en drinken in een warme sfeer. Ook voor een gezellige borrel ben je er aan het juiste adres. Wij ontwikkelden een sfeervolle website inclusief handig boekingsformulier.

DataRoute - www.dataroute.nl

Voor DataRoute hebben we een maatwerksysteem ontwikkeld waarmee begeleidingsbrieven volledig digitaal afgehandeld kunnen worden. Het systeem kan daarnaast eenvoudig aan weegbrugsoftware gekoppeld worden dankzij de EBA-standaard.

De Muuzevangers - www.muuzevangers.nl

Voor de carnavalsvereninging "De Muuzevangers" mochten wij deze vrolijke website ontwikkelen. Hierop kunt u alle informatie vinden over deze gezellige club. 

Antwerp White House - www.antwerpwhitehouse.com

In ons herenhuis, Antwerp White House, verblijft u in een kleinschalig gastenverblijf  met een gemoedelijke en rustige sfeer midden in het hart van historisch centrum van Antwerpen. De privacy van een kamer en de gezelligheid van samen eten in onze geheel uitgeruste keuken, welke geheel privé tot uw beschikking is. In een omgeving die boeit en bruist, de gedroomde plek om de stad te verkennen. 

Duivensportbond - www.duivensportbond.nl

De Nederlandse Postduivenhouders Organisatie (NPO) is de landelijke Duivensportbond met ruim 13.000 aangesloten leden. In het vliegseizoen – van april tot oktober – worden er wedstrijden georganiseerd van verschillende afstanden. 

Sportstuif - www.sportstuif.nl

Sportstuif is een organisatie die zich richt op het aanbieden van sportieve naschoolse kinderopvang. Uit de maatschappelijke discussie blijkt dat de Nederlandse jeugd te weinig beweegt en sport. Juist voor kinderen is de aanraking met voldoende sport van groot belang! Sportuif heeft vele locaties in verschillende regio's, zodat er altijd een BSO in de buurt van uw kind zit. Wij mochten deze vrolijke website realiseren, met informatie over de BSO en de medewerkers hiervan.

Solex in de Peel - www.solexindepeel.nl

Beleef een heerlijke dag in het prachtige Peelgebied!

Bent u op zoek naar een leuke activiteit voor uw familie feestje, vrijgezellenuitje of teambuildingactiviteit? Laat Solex in de Peel u een geweldige en onvergetelijke dag bezorgen.

Maarheeze.nu - www.maarheeze.nu

Altijd op de hoogte van wat er in Maarheeze speelt! Wij mochten deze website maken, waarop u alle informatie en nieuwtjes over Maarheeze kunt vinden. 

MVL Asten - www.mvlasten.nl

De werkzaamheden van MVL bestaan voornamelijk uit aanleg van nieuwe en aanpassen van bestaande CV-systemen, verbouwingen en renovaties aan particuliere huizen in de breedste zin van het woord, maar ook nieuwbouw.

Artop - www.artop.nl

Kom maar op met al je wensen en wildste ideeën. Zij willen het weten. Nee sterker nog, ze móeten het weten. Alles moet op tafel, ook al staat die nog niet op z'n plek. Wij mochten deze sfeervolle website maken. 

Greenforklift - www.greenforklift.nl

Greenforklift BV is gespecialiseerd in Hangcha Lithium Ion vorkheftrucks, magazijntrucks en hoogwerkers. Hangcha combineert vooruitstrevende Lithium Ion techniek met een gunstige aanschafprijs en korte levertijden zodat u de gewenste Hangcha truck snel ter beschikking heeft. 

BCL Instituut - www.bclinstituut.nl

Het BCL instituut is specialist op het gebied van breinleren en breinbegeleiderschap. Wij realiseerden de informatieve website waarop klanten zich ook direct kunnen aanmelden voor de verschillende trainingsprogramma's.

Aktiva Tours - www.aktivatours.nl

Bij Aktiva Tours boekt u de leukste wandel-, fiets- en singlereizen. Wij ontwikkelden de nieuwe website volledig op maat inclusief het achterliggende backofficesysteem. Dankzij de snelle zoekfilters is de ideale vakantie zo gevonden!

Coaching for Care - www.coachingforcare.nl

Individuele coaching is een persoonlijk ontwikkelingsproces dat wordt ingezet om wenselijke en duurzame veranderingen te bevorderen. Het is een vorm van professionele begeleiding waarbij de coach zijn cliënt, ook wel coachee genoemd, gelijkwaardig behandelt en ondersteunt bij het bereiken van zijn of haar zelfgekozen doelen. 

Netwerk & Wifi - www.netwerkenwifi.nl

Een goed WIFI-netwerk in huis en op kantoor is onmisbaar. Steeds meer apparaten zijn draadloos verbonden met uw netwerk. Met de WIFI-oplossingen van Netwerk&Wifi, bent u verzekerd van een snelle en betrouwbare draadloze verbinding.

Thaeles Arbo - www.thaelesarbo.nl

De mens in de organisatie centraal zetten. Dat is het fundament van Thaeles Arbo. Je ziet het terug in onze dagelijkse aanpak, in onze manier van communiceren, maar ook in onze visie. Het zit in ons DNA.

Kwekerij de Maris - www.kwekerij-demaris.nl

Kwekerij De Maris BV is een gerenommeerd glastuinbouwbedrijf dat smaakvolle komkommers op verantwoorde wijze teelt en verpakt voor de Europese markt. Wij realiseerden de nieuwe, professionele website.

Devadi - www.devadi.nl

Devadi is gespecialiseerd in het realiseren van duurzame comfortabele systemen bij particulieren en midden-klein bedrijf. Wij mochten de website ontwikkelen met alle informatie en veel projectfoto's. 

PeBe&R - www.pbenr.nl

PeBe+R Automotive Division BV presenteert zich vanaf eind 1993 op de Nederlandse markt als importeur van accessoires voor de auto. Wij ontwikkelden deze website inclusief een gebruiksvriendelijke webshop. 

UArchitects - www.uarchitects.com

UArchitects (Urban design and Architects) is een urban architectuur studio in Eindhoven. Wij ontwikkelden de meertalige website (Nederlands en Engels).

Jobfit - www.jobfit.nl

JobFit is een initiatief dat is ontstaan uit een samenwerking tussen Thaeles BV en Zelfwerkt BV. Met de oprichting van JobFit is een platform gecreëerd waar zelfstandige professionals elkaar treffen op het snijvlak van maatschappelijk ondernemen rondom mensen met een arbeidsbeperking. 

Fysiotherapie Liessel - www.fysiotherapieliessel.nl

Fysiotherapie Liessel is een gemoedelijke praktijk waar een team van experts voor jou klaar staat. Zij bieden een luisterend oor en adviseren, behandelen en begeleiden jou bij jouw gezondheidsklachten. Wij realiseerden de website waarop alle diensten en teamleden te vinden zijn.

Green Valley Estate - www.greenvalleyestate.nl

Green Valley Estate biedt een fysieke en mentale ruimte voor groei en ontwikkeling. Ze verbinden personen en bedrijven van verschillende achtergronden. Wij mochten deze website ontwikkelen, die zowel in het Nederlands als in het Engels bekeken kan worden. 

Henri van Houts - www.henrivanhouts.nl

Bij Henri van Houts staat kwaliteit, vakmanschap en passie voorop. Wij ontwikkelden de website, waarbij u een goed beeld krijgt van alle prachtige dingen die zij kunnen maken. 

Toon Kortooms Park - www.toonkortoomspark.nl

Het Toon Kortooms Park in Griendtsveen is de ideale locatie voor een dagje uit. U kunt er genieten van het blotevoetenpad, het Toon Kortooms museum en natuurlijk van een hapje en drankje in het restaurant. Wij realiseerden een sfeervolle website boordevol informatie over alle mogelijkheden die het park te bieden heeft.

AgriCoach - www.agricoach.nl

AgriCoach helpt bedrijven in de agrarische sector door samen in beweging te komen. AgriCoach maakt je visie concreter en stemt hierop mens en organisatie af. In structuur en cultuur. Effectief en efficiënt. Toekomstproof.

Aarts Zwembadbouw - www.aartszwembadbouw.nl

Al bijna een kwart eeuw is Aarts Zwembadbouw actief in de wereld van water; zwemwater. Wij maakten in goede samenwerking met het vaste reclamebureau de prachtige website boordevol sfeervolle foto's van gerealiseerde projecten.

DSA Beheer - www.dsabeheer.nl

DSA klimaat- & Energiebeheer is gespecialiseerd in advisering, verkoop en installatie van airconditioning, warmtepompen, zonnepanelen, IR verwarmingspanelen en laadpalen. Wij ontwikkelden de website waarop uitgebreide informatie te vinden is over alle diensten.

Hoeve Luyterheyde - www.luyterheyde.nl

Op Hoeve Luyterheyde grazen het hele jaar Brandrode runderen. Aan de rand van de Brabantse Peel op ruim 10 hectaren bos en kruidenrijk grasland gaan dierenwelzijn en natuurbehoud hand in hand. Wij ontwikkelden de sfeervolle website.

Walking Dinner - www.walkingdinner.com

Walking Dinner biedt een groot aantal unieke wandel/dinerarrangementen aan in verschillende Nederlandse en Europese steden. Wij realiseerden het gloednieuwe online platform waar klanten direct hun reservering kunnen maken.

Floricon - www.floricon.nl

Kwaliteitsverbetering is mensenwerk. Betrokkenheid en enthousiasme zijn onmisbaar om de voorgestelde actiepunten te realiseren. Daarom neemt Floricon graag medewerkers bij de hand. Met heldere adviezen en persoonlijke coaching. Verbetering van kwaliteit is stap één. Kwaliteitsbewaking is zeker zo belangrijk. Wij zorgden voor de technische realisatie van de website en voor de ontwikkeling van een geheel eigen online controleportaal.

Hypotheek nodig - www.hypotheeknodig.nl

Bij Hypotheeknodig.nl zijn je geldzaken in goede handen. Wij realiseerden de website inclusief koppeling naar verschillende rekentools voor het berekenen van bijv. de maximale hypotheek.

Liszt Concours - www.liszt.nl

Het Liszt Concours Utrecht presenteert, ontwikkelt en promoot pianotalenten van over de gehele wereld. Wij ontwikkelden de meertalige website (Nederlands en Engels) en de inschrijfmodule waarbij deelnemers van over de hele wereld zich direct online kunnen aanmelden.

CarPro - www.carpro.nl

CarPro heeft drie vestigingen in Weert, Nuenen en Helmond, die zeven dagen per week geopend zijn. Wij ontwikkelden een website op maat waarop ook dagelijks te zien is wat de actuele openingstijden van de verschillende locaties zijn.

Het Hobbyschuurtje - www.hethobbyschuurtje.nl

In het dorpje Haler, een rustige omgeving van Midden-Limburg. ligt activiteitenboerderij het Hobbyschuurtje. Wij verzorgden de website waarop alle activiteiten overzichtelijk gepresenteerd worden. Daarnaast kunnen via de website ook de producten besteld worden die zelf geproduceerd worden (Beauty With Biest en Power With Biest).

Bijzonder Brabants - www.bijzonderbrabants.nl

Bijzonder Brabants verbouwt unieke eigen groenten. De website die ontwikkeld is geeft een uitgebreid overzicht van alle producten en ook de mogelijkheid om deze direct online te bestellen.

BCL Instituut - www.bclinstituut.nl

Het BCL instituut is specialist op het gebied van breinleren en breinleiderschap. Op de website is alle informatie te vinden over de verschillende trainingen die aangeboden worden en kunnen deelnemers zich ook direct online aanmelden.

Lekdetectie Zuid - www.lekdetectiezuid.nl

Lekdetectie Zuid hanteert voor elke vorm van lekkage de meest geëigende opsporingsmethode. Ervaren medewerkers, ruime ervaring en de juiste middelen en apparaturen garanderen dat het lek gevonden wordt en meestal in korte tijd. Wij ontwikkelden een nieuwe website inclusief een gebruiksvriendelijk offerteformulier.

Kleur en Kado - www.kleurenkado.nl

Voor Kleur en Kado is een maatwerk webwinkel ontwikkeld. Aan de website is ook een aparte dealeromgeving gekoppeld waar aangesloten bedrijven eenvoudig hun inkooporders kunnen plaatsen.

Lumalux - www.lumalux.nl

Lumalux vouwwanden geven uw interieur een ongekende buiten beleving. Wij realiseerden voor Lumalux een prachtige website inclusief een uitgebreide fotomateriaal en een overzicht binnen Google Maps van gerealiseerde projecten.

Carus - www.verloskundigenpraktijkcarus.nl

Verloskundigenpraktijk Carus begeleidt zwangeren tijdens hun zwangerschap en natuurlijk de bevalling. Wij ontwikkelden een sfeervolle website.

Forma Verde - www.formaverde.nl

Als fijn-hovenier zorgt Forma Verde er voor dat uw buitenruimte tot in de puntjes is verzorgd en u optimaal kunt genieten van uw tuin. Wij ontwikkelenden een sfeervolle website, waarop de mooie, inspirerende tuinen goed tot hen recht komen. 

YouRuLe Performance Academy - www.youruleacademy.nl

Zijn alle ogen binnenkort even op jou gericht, maar spring je nog liever uit een vliegtuig dan dat je dat podium opgaat? You can do this! Voor je het weet hangt de hele meute aan je lippen en vind je het stiekem nog leuk ook. You RuLe! gaat je helpen te geloven in jezelf. Wij ontwikkelden voor hen een mooie website. 

Astra Stramon - www.astrastramon.nl

Astra Stramon is een familiebedrijf gespecialiseerd in de finishing touch van uw staalproduct: het afwerken door middel van duurzame methodieken en materialen. Wij bouwden een mooie, overzichtelijke website voor hen. 

49 Trendz - www.49trendz.nl

De mooiste kleding vind je bij 49Trendz in Asten! Met een nieuw logo en een frisse winkeluitstraling gaan ze er volop tegenaan. Wij hielpen hen bij deze nieuwe start met een passende nieuwe website! 

Malle Pietje - www.mallepietje-asten.nl

Bij P. Bankers & Zonen V.O.F., in de volksmond ook wel beter bekend als Malle Pietje, vindt u alles op het gebied van giet- en smeedijzer en allerlei tuin- en binnendecoratie, zowel nieuwe als gebruikte producten. Wij ontwikkelden een op maat gemaakte website, inclusief webshop. 

© 2024 Trendo Communicatie en Webdesign   |   Algemene voorwaarden   |   Privacyverklaring   |   Sitemap